Hitman: The Villains

The Badguys: Thug, Eiji Tsukamoto, and Geisha/Bodyguard (Paul Rapovski, Sato Keiji, Hidari Meiken(?))