Hitman: Fu and Nor, Waiting

Fu and Nor (Jet Li Lian Jie, Eric Tsang) waiting ...